زنان قدرتمند آینده‌ساز

درباره دوره

۱۲ ساعت آموزش تصویری وفایل صوتی به همراه پشتیبانی

دوره ای ارزشمند است که تو را همراهی می کند به اوج قدرت رسیده و الماس ارزشمند درونت را کشف کنی.
قدرت، کمک می کند تا در مقابله با هر مسئله از زندگی توانمند ظاهر شوی و موفق بیرون بیایی.
این دوره  علاوه بر این که تو را به یک زن قدرتمند تبدیل می کند ، جرات،جسارت و جذابیت تو را هم بهبود می بخشد.
یک زن جذاب، دلربا و آینده سازی
که با انتقال آموخته هایش الودگی نسلی را قیچی
می کند.
زن یعنی زندگی:
زندگی را زمزمه کن تا زندگانی در همه جا جاری شود.

نمایش بیشتر

چه چیزی یاد خواهید گرفت؟

 • سر فصل های دوره
 • فصل اول:عزت نفس و اقتدار
 • فصل دوم:باور هایی که تو را قدرتمند می کند
 • فصل سوم: تله ها یی که در آن گرفتاری و خبر نداری
 • فصل چهارم:مهر طلب نباش!
 • فصل پنجم: سبک رفتاری تو چیست؟
 • فصل ششم:كانال هاى عشق ورزى
 • فصل هفتم:چگونه کارگردان رابطه باشیم.(دام های رابطه)
 • فصل هشتم؛ کارگردانی رابطه۲(دایره ارتباط ما)
 • فصل نهم:۸ نیاز مردان که به زبان نمی آورند
 • فصل دهم: سیاست های رفتاری یک زن قدرتمند و جذاب
 • فصل یازدهم:ضرورت های مهمی که باید یک زن بداند

محتوای دوره

فصل اول
گام های مثلث قدرتمندی با عزت نفس

 • مراحل تبدیل شدن به یک زن قدرتمند
  12:53
 • تعریف قدرت واقعی
  11:07
 • عزت نفس
  10:10
 • خودت را بشناس
  08:34
 • خود پذیری
  05:20
 • باید سیاست بلد باشی
  14:06
 • نقاط قوت و ضعف خودت را بشناس
  10:00
 • حرفت رو کی، کجا و چطور بگی
  07:27

فصل دوم
باورهای قدرت ساز

فصل سوم
تله ها

فصل چهارم
مهرطلب نباش!

فصل پنجم
سبک رفتاری

فصل ششم
کانالهای عشق ورزی

فضل هفتم
چگونه کارگردان رابطه باشیم

فصل هشتم
دایره ی ارتباطات

فصل نهم
8 نیاز مردان

فصل دهم
سیاست های رفتاری

فصل یازدهم
ضرورتهای مهمی که باید بدانی

فصل دوازدهم
سندرم مادر همسری

رتبه بندی و نظرات دانشجویان

هنوز بررسی نشده است
هنوز بررسی نشده است